کلمپ متر

کلمپ متر
کلمپ متر دیجیتال یونیتی مدل  +UNI-T UT203

کلمپ متر دیجیتال یونیتی مدل +UNI-T UT203

کلمپ متر دیجیتال یونیتی مدل UNI-T UT203 Plus
کلمپ آمپرمتر True RMS یونیتی + UNI-T UT201

کلمپ آمپرمتر True RMS یونیتی + UNI-T UT201

کلمپ آمپرمتر True RMS یونیتی + UNI-T UT201
کلمپ متر دیجیتال یونی تی سری  +UNI-T UT200

کلمپ متر دیجیتال یونی تی سری +UNI-T UT200

کلمپ متر دیجیتال یونی تی سری +UT200